Score; II. Trova: "A alegria dos meus olhos...", p. 7