0069, Score; Act I; No. 2. Chorus. "Hail Lutin, wondrous traveller!", p. [1]