0539, Score; Act II; No. 15. Duet. "But dost thou hear?", p. 27