Part 2; [38]. Air: "Thou shalt break them", p. 179