Smith, Leon Polk

Leon Polk Smith
1906-1996
Untitled. Verso: Untitled
1944
2010.8
Classification: 
Leon Polk Smith
1906-1996
Untitled
1945
2010.9
Classification: 
Leon Polk Smith
1906-1996
Interlocking Form, Black-Gray
1958
2010.10
Classification: 
Leon Polk Smith
1906-1996
Untitled
1960
2010.11
Classification: