Klein, Yves

Documentation of the transfer of Zone de sensibilité picturale immatérielle to Dino Buzzati, Pont au Double, Paris

Yves Klein
1928-1962
January 26, 1962
2015.48
Department: