Taiso, Yoshitoshi

Yoshitoshi Taiso
1839-1892
Three Figures Bowing
2001.38
Classification: 
Department: