Savoldo, Gian Girolamo

Gian Girolamo Savoldo
b ca. 1480
Head and Shoulders of a Bearded Man
1977.61
Classification: 
Department: 
Gian Girolamo Savoldo
ca. 1480-1548
Head of Man, Wearing a Headband, Facing Left
1982.59
Classification: 
Department: 
Gian Girolamo Savoldo
approximately 1480-
Head and Shoulders of Bearded Man with His Left Hand at His Chest
ca. 1520-1540
1981.91
Classification: 
Department: