Leighton of Stretton, Frederic Leighton

Baron Frederic Leighton Leighton of Stretton
1830 - 1896
[19th century]
1986.923
Classification: 
Department: