Leighton of Stretton, Frederic Leighton

Baron Frederic Leighton Leighton of Stretton
1830-1896
[London : sn, 18--]
1986.923
Classification: 
Department: 
Image not available