Wooden boards (Binding)

Forged fifteenth-century Sienese Tavola della Biccherna (tax register binding) [object].

Joni, Icilio Federico.
Siena, [approximately 1890-1900].
PML 196060
Department: 

Super prima parte Infortiati.

Bartolo, of Sassoferrato, 1313-1357.
Venice : Nicolaus Jenson, 28 March 1478.
PML 20667.1
Department: 

Tade enesti en tēde tē bibl[i]ō : Theokritou Eidyllia toutesti mikra poiēmata triakonta ; tou autou genos kai peri heureseōs tōn uoukolikōn [i.e. boukolikōn] ; Katōnos rhōmaiou Gnōmai parainetekai distichoi ; Gnōmai hepta sophōn ; Peri phtonou ; Theognidos Megareōs Sikeliōtou Gnōmai elegiakai ; Gnōmai monostichoi kata kephalaia syntetagmenai ek diaphorōn poiētōn ; Chrysa epē tou Pythagorou ; Phōkylidou poiēma nouthetikon ; Stichoi Sibyllas tēs Erythraias peri tou Kyriou hēmōn ; Diaphora phōnēs ; Hesiodou Theogonia ; tou autou Aspis Hērakleous ; tou autou Erga kai hemerai = Haec insunt in hoc libro: Theocriti Eclogae triginta ; Genus Theocriti & de inuentione bucolicorum ; Catonis Romani sententiae paraeneticae distichi ; Sententiae septem sapientum ; De Inuidia ; Theognidis Megarensis Siculi Sententiae elegiacae ; Sententiae monostichi per capita ex uariis poetis ; Aurea Carmina Pythagorae ; Phocylidae Poema admonitorium ; Carmina Sibyllae Erythraeae de Christo Iesu Domino N[ost]ro ; Differe[n]tia uocis ; Hesiodi Theogonia ; eiusdem scutum Herculis ; eiusdem Georgicon libri duo.

Theocritus.
Venetiis : ac studio Aldi Manucii Romani, MCCCCXCV, mense februario [February 1495, i.e. February 1496]
PML 34600
Department: 

[Opera].

Aristotle.
Augsburg : Ambrosius Keller, 1479.
PML 32348.1
Department: 

[Vita et fabulae].

Aesop.
[Augsburg] : [Anton Sorg], [not before 1483]
PML 27750
Department: 
Italy, ca. 1400.
MS B.55
Austria, 15th century.
MS B.35
Siena, Italy, 1430-1460.
MS B.60

Sri Lanka, India, 19th cent.
MS G.71
England, probaby Essex, between 1150 and 1199.
MS G.65